Przejdź do treści

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Grafit Paweł Zieliński z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jęczmienna 24, 65-012 Zielona Góra, NIP: 929-175-60-60, REGON: 361150033.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych
(GDPR/RODO), a poniższa klauzula dostarczy informacji o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, celach oraz sposobach przetwarzania.

Jak gromadzimy dane

Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.agencjagrafit.pl.

Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, na przykład od pracodawców, w imieniu których działa osoba, innych użytkowników, którzy kontaktują się z nami w związku z realizowanymi zleceniami.

Dane mogą pochodzić również z ogólnodostępnych źródeł, np. ze stron publikowanych w Internecie.

Dlaczego gromadzimy dane

Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:

 • Monitorowanie i utrzymanie serwisów firmy.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem danego serwisu.
 • Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
 • Zamieszczanie opinii użytkownika.
 • Marketingowych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
 • Prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
 • Rozliczeń, monitorowania płatności oraz w celu windykacji należności.
 • Do dochodzenia roszczeń związanych z nierozliczonymi transakcjami.

Jakie dane gromadzimy

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, stanowisko, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
 • dane firmy (nazwa firmy, NIP, status płatnika VAT EU, kraj),
 • numery kluczy identyfikacyjnych licencji (numer seryjny),
 • nazwa użytkownika, hasło,
 • informacje o dokonanych transakcjach (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),
 • informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
 • informacjach pobierane przez pliki cookies o sposobie poruszania się po stronie, produktach dodawanych do koszyka,
 • zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
 • data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,
 • numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom.

Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:
– Dostawcy licencji oprogramowania dystrybuowanego przez Grafit Paweł Zieliński.
– Organy nadzorcze i podatkowe.
– Nasi partnerzy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy.
– Dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych.
– Inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
– Podmioty współpracujące i powiązane z Grafit Paweł Zieliński

W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony adekwatny do poziomu ochrony danych w Unii Europejskiej.

Zastosowane zabezpieczenia obejmują Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Twoje dane osobowe są wymagane do zawarcia umowy i świadczenia usług.

Bez przetwarzania danych osobowych nie możemy zawrzeć z tobą umowy lub możesz nie być w stanie korzystać z konkretnych usług.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: info@agencjagrafit.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.